merului קרקע לבניה ברומניה

קרקע לבניה ברומניה merului

קרקע  1,000 מ"ר לבניה ברומניה התב"ע מאושר ל 4 קומות .

תכסית 400 מ"ר . כרגע בהליכי אישור .

צא לסיור ברחוב באמצעות גוגל.

תמונה של הנכס

מבט על הרחוב .